Chế độ Tạo mã nguồn tạm tắt trên toàn hệ thống. Nếu cần Tạo mã nguồn vui lòng gửi Email yêu cầu tới app@appteng.app để chúng tôi kích hoạt chế độ Tạo mã nguồn. Trong tối đa 24h chúng tôi sẽ kích hoạt trở lại cho Tài khoản của riêng bạn.

Bạn cũng có thể gọi tới +84.975.839.731 / +84.914.799.931 / +84.904.528.731 để yêu cầu nhanh hơn. Cảm ơn bạn.


Tạo App


Chế độ Tạo mã nguồn tạm tắt trên toàn hệ thống. Nếu cần Tạo mã nguồn vui lòng gửi Email yêu cầu tới app@appteng.app để chúng tôi kích hoạt chế độ Tạo mã nguồn. Trong tối đa 24h chúng tôi sẽ kích hoạt trở lại cho Tài khoản của riêng bạn.

Bạn cũng có thể gọi tới +84.975.839.731 / +84.914.799.931 / +84.904.528.731 để yêu cầu nhanh hơn. Cảm ơn bạn.